UPDATE: During these current events we are processing orders and shipments as quickly as we can. Delivery timeframes, although improving, are varied for USPS, UPS, FedEx, etc., so please allow additional time as appropriate for your area. Please keep this in mind when placing your order. Thank you for your continued patience!

Věda a zdraví s klíčem k Písmu (eBook vydání) (Czech) — eBook Edition - PDF ONLY

DOPAEBKSH0CZ

V učebnici Křesťanské Vědy, Věda a zdraví s klíčem k Písmu, Mary Baker Eddy vysvětluje vědecké zákony, které učil Ježíš Kristus a jimiž uzdravoval. Od první kapitoly „Modlitba” do její exegeze První knihy Mojžíšovy, Zjevení a Glosáře biblických výrazů, autorka vyzývá čtenáře, aby hluboce zvážili veškerost Boha, dokonalost člověka duchovně stvořeného Bohem, a jak pochopení těchto faktů může osvobodit jednoho od hříchu, nemoci a smrti—stejně jako tomu bylo v biblických dobách.

Dvojjazyčné vydání s angličtinou na protilehlé straně.

In the Christian Science textbook, Science and Health with Key to the Scriptures, Mary Baker Eddy explains the scientific laws behind the teachings and healings of Christ Jesus. From the first chapter, “Prayer,” to her exegesis of Genesis and Revelation, to a Glossary of biblical terms, the author invites readers to deeply consider the allness of God, the perfection of man as God's spiritual creation, and how an understanding of these facts can free one from sin, disease, and death—just as they did in biblical times.

Bilingual edition with English on facing pages.

PDF - 90.6 MB

$9.99


Product Details